Aktualijos

Mokytis lietuvių kalbos, ar baliavoti carinėje Tauragėje? 5 metai po spaudos draudimo panaikinimo...
  • Įkelta: 2020-06-19
Nuotraukose miestiečių klubas 1910 m. ir ta pati vieta 2020 m.

Iš laikraščio „Vienybė“, 1909-07-28(10), Nr. 30

„Tauragė (Raseinių pavietas). 12 d. liepos nuo miesto Tauragės valsčiaus kanceliarijoje buvo sueiga apsvarstymui Kauno liaudies mokyklų direkcijos užklausimo – Ar Tauragės valsčiaus mokykloje reikalingas vaikams lietuvių kalbos mokymas, ar ne? Jei reikalingas, tai tegul paskiria valsčius lietuvių kalbos mokytojaus užlaikymui algą. Pirmiausiai lietuviai liuteriai, o paskiaus ir katalikai sušuko „Nereikia lietuvių kalbos mokslo!“. Pernai žydai ir ponai įkūrė Tauragėje kliubą ir progimnaziją. Kliubas duoda vedėjams gerus nuošimčius – matyti yra kam jį lankyti; ponai su žydėms, o žydai su poniomis dailiai pasišokinėjo, ir kaip jiems ten buvo linksma! Suskaityki, kiek yra monopolių ir aludžių Tauragėje, o visur žmonių kimšte prikimšta, kaip avilyje bičių: visiems yra pelnas. O progimnazija turi vien tik nuostolius: mokiniai raukosi, kad reikia mokintis, o tėvai, kad reikia už vaikus mokėti...“

Daugiau straipsnių