Šio įrašo komentavimas nėra leidžiamas, nes straipsniui daugiau nei 30 dienų.

Komentarai
Tauragės rajono savivaldybės taryba vykdo organizuotos, neteisėtos ir nusikalstamos veiklos susidorojant su piliečiais tęstinumą, įstatymų ir piliečių teisių užgniaužimą. Nusikaltimą, su nusikalstamos veiklos bendrininkais - buvusiais komunistiniais išgamomis ir jų pakalikais iniciavo buvęs meras Viktoras Kovšovas, buvę komunistai iki šiol nenutraukė nusikalstamos veiklos savivaldybės taryboje, administracijoje, daro nusikalstamą poveikį užgniaužiant teisingumą ir piliečių teises.
Pašvaistė - 2019-07-01 18:51:42
Kažkoks pašlamėkas niekaip negali atsigauti dar po rinkimų, rašo komentarus iš savo durnos galvelės. Nu niekaip neina susitaikyti su ta mintimi, kad nepakliuvai prie lovio ir neina vogti?
kapitonas - 2019-07-01 08:24:28
baik čia rašinėti fermos ar Gyvulių ūkio stiliaus išsireiškimus. Kas tavo supratimu yra lovys?
klausimėlis - 2019-07-01 08:56:10
Ar dar stebina sovietų kolxozo pirminyko ir jo nevykėlio sūnelio,gerbėjų-šarikovų marazmai?
Pavogti Mažvydo milijonai ir ne tik - 2019-07-01 11:40:17
Nešmeižk Šarikovo, jis tik šuns ir smulkaus vagies hibridas. Pasak Karolio Dambrausko, jis- ka­ri­ka­tū­riš­ka trokš­ta­mo nau­jo­jo žmo­gaus me­ta­fo­ra. Pro­le­ta­ria­to adep­tas, ku­ris yra šuns ir smul­kaus nu­si­kal­tė­lio Kli­mo Čiu­gun­ki­no hib­ri­das. Moks­li­nio eks­pe­ri­men­to me­tu dak­ta­ras Pre­ob­ra­žens­kis šu­niui per­so­di­na Čiu­gun­ki­no hi­po­fi­zę ir sėk­li­des. Do­no­ro dos­jė: „25 me­tų, ne­ve­dęs. Ne­par­ti­nis, pri­jau­čian­tis. Teis­tas 3 kar­tus ir iš­tei­sin­tas: pir­mą­kart dėl įkal­čių sto­kos, ant­rą­kart kil­mė iš­gel­bė­jo, tre­či­ą­kart 15 me­tų ka­tor­gos lyg­ti­nai. Va­gys­tės. Pro­fe­si­ja – trak­tie­rių ba­la­lai­ki­nin­kas. Ma­žo ūgio, ne­dai­laus sto­to. Ke­pe­nys iš­si­plė­tu­sios (al­ko­ho­lis). Mir­ties prie­žas­tis – smū­gis pei­liu į šir­dį alu­dė­je.“ Re­zul­ta­tas ne­ti­kė­tas: šuo pa­ma­žu virs­ta į Ša­ri­ko­vą – nau­ją ta­ry­bi­nį žmo­gų, ūmų pro­le­ta­ria­to dik­ta­tū­ros ak­ty­vis­tą, ku­ris su­ky­la prieš sa­vo kū­rė­ją ir ima­si ab­sur­diš­kų ko­mu­niz­mo sta­ty­bų čia pat – jo na­muo­se.
Trys milijonai - 2019-07-01 21:01:07
Vo vo...Jurbarko iskrypelis p*dera*t*s icikas luzta is juoko....
Nukentejes nuo bandito ir mentu - 2019-06-27 23:49:16
Mūs dovyds nemėgst konkurentų,dviratvagiai būsit visi surinkti.
Bus tvarkos - 2019-06-27 18:54:40
vogem dvyrikus ir vogsim!
Globalus liberastas - 2019-06-28 07:04:11